1. Definities

1.1. Carrierecafe: de besloten vennootschappen “Carrierecafe Werving en Selectie” en “Carrierecafe Detachering” , de gebruikers van de algemene voorwaarden.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Carrierecafe voorziet van (een) Arbeidskracht(en) en/of zich bedient van Werving en Selectie door Carrierecafe.
1.3. Opdracht: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst op grond waarvan Carrierecafe de Opdrachtgever behulpzaam is bij het zoeken van (een) kandida(a)t(en), al dan niet op basis van Werving en Selectie.
1.4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Carrierecafe bij de Opdrachtgever wordt gepresenteerd in het kader van Werving en Selectie en/of detachering.
1.5. Arbeidskracht: de Kandidaat die door Carrierecafe bij de Opdrachtgever te werk wordt gesteld om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
1.6. Werving en Selectie: het behulpzaam zijn van de Opdrachtgever bij het zoeken naar (een) Kandida(a)t(en), waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat wordt beoogd.
1.7. Detacheringovereenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht op grond waarvan de Arbeidskracht door tussenkomst van Carrierecafe bij de Opdrachtgever te werk wordt gesteld.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, opdrachten, overeenkomsten, Opdrachten, Detacheringovereenkomsten en facturen tussen Carrierecafe en Opdrachtgever.
2.2. Afwijking van de voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
2.3. De in het vorige lid bedoelde afwijking geldt slechts voor de overeenkomst, opdracht, Detacheringovereenkomst of Opdracht waarop zij betrekking heeft. Voor elke nieuwe/opvolgende overeenkomst, opdracht, Detacheringovereenkomst of Opdracht dient afwijking opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.
2.4. Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.
2.5. Carrierecafe behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen.

3. Aanbiedingen/offertes/uitlatingen/prijzen
3.1. Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van Carrierecafe, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Betaling
4.1. Voor facturen geldt een standaard betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
4.2. Carrierecafe is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de Opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen, een en ander te bepalen door Carrierecafe, bij gebreke waarvan Carrierecafe niet gehouden is met de uitvoering van de overeenkomst, opdracht, Detacheringovereenkomst en/of Opdracht door te gaan, zonder dat zij daarmee op enigerlei wijze toerekenbaar tekort schiet.
4.3. Indien een factuur van Carrierecafe niet binnen de betalingstermijn na factuurdatum is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan zonderingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend. Voorts behoudt Carrierecafe zich het recht voor om bij overschrijding van de betalingstermijn haar verplichtingen uit de overeenkomst, opdracht, Detacheringovereenkomst of Opdracht op te schorten.
4.4. De kosten van (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 150,-, en komen ten laste van de Opdrachtgever.
4.5. Uitsluitend betalingen aan Carrierecafe werken bevrijdend. Betalingen of het verstrekken van voorschotten aan de Arbeidskracht gelden niet als bevrijdende betaling.
4.6. De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.7. Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Carrierecafe zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening rust bij de Opdrachtgever. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt het recht van Opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen laat de betalingsverplichting onverlet.
4.8. Ten aanzien van de betalingsverplichtingen als bedoeld in dit artikel kan de Opdrachtgever zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen.

5. Verjaring
5.1. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst, opdracht, Detacheringovereenkomst of Opdracht verjaren na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de betreffende overeenkomst is geëindigd.

6. Persoonsgegevens
6.1. Opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van een Kandidaat en/of Arbeidskracht vertrouwelijk behandelen en zal in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens handelen.

7. Geheimhouding
7.1. Opdrachtgever en Carrierecafe staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst, opdracht, Detacheringovereenkomst of Opdracht ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, behoudens voor zover de wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven.

8. Overmacht
8.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Carrierecafe onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst, opdracht, Detacheringovereenkomst of Opdracht door Carrierecafe tijdelijk of blijvend verhindert en welke tekortkomingen in de nakoming niet aan Carrierecafe kunnen worden toegerekend, daar zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Werkstakingen in het bedrijf van Carrierecafe worden daaronder begrepen.
8.2. In het geval van overmacht van Carrierecafe zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, opdracht, Detacheringovereenkomst en/of Opdracht worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.
8.3. In geval van overmacht heeft Carrierecafe het recht de overeenkomst, opdracht, Detacheringovereenkomst en/of Opdracht alsnog binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Opdrachtgever dient in dat geval de door haar aan Carrierecafe verschuldigde vergoedingen welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan Carrierecafe te betalen. Carrierecafe is in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding.

9. Geschillen
9.1. Op alle overeenkomsten, opdrachten, Detacheringovereenkomsten en/of Opdrachten tussen de Opdrachtgever en Carrierecafe is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen, verband houdende met overeenkomsten, opdrachten, Detacheringovereenkomsten of Opdrachten tussen de Opdrachtgever en Carrierecafe, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de rechter in de plaats van vestiging van Carrierecafe. Niettemin kan Carrierecafe het geschil voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Detachering

De in dit hoofdstuk “Detachering” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing op de detacheringdiensten van Carrierecafe.

10. Tarieven
10.1. Alle door Carrierecafe gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), reiskosten en onkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
10.2. Het uurtarief dat Carrierecafe vaststelt is onder andere gebaseerd op de informatie over de werkzaamheden die Opdrachtgever heeft gegeven. Als er op enig moment wordt vastgesteld dat de Arbeidskracht in werkelijkheid werkzaamheden uitvoert waar een hoger uurtarief bij hoort, dan zal Carrierecafe het uurtarief corrigeren. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde uurtarief vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangepast aan Carrierecafe verschuldigd.
10.3 Overwerk wordt door Carrierecafe conform de volgende tariefsopbouw in rekening gebracht bij de Opdrachtgever:

  • de eerste drie overuren 125%;
  • alle daaropvolgende uren 150%;
  • zaterdag 150%;
  • zon- en feestdagen 200%.

10.4. Het uurtarief is gebaseerd op de salarissen, tarieven, belastingen en de sociale lasten die gelden op het moment van het sluiten van de Detacheringovereenkomst. Bij een verandering in deze kostenbepalende factoren, heeft Carrierecafe het recht om voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden het uurtarief te wijzigen.
10.5. Carrierecafe zal de Opdrachtgever minimaal zeven (7) werkdagen voor de ingangsdatum van het gewijzigde uurtarief schriftelijk op de hoogte stellen van de wijziging.
10.6. Als Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging van het uurtarief, dan dient Opdrachtgever dit binnen vijf (5) werkdagen na de kennisgeving aan Carrierecafe kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het gewijzigde uurtarief te hebben aanvaard.

11. Tewerkstelling
11.1. Carrierecafe selecteert de te werk te stellen Arbeidskracht op basis van aan Carrierecafe bekende informatie over de Arbeidskracht en de criteria van Opdrachtgever. Carrierecafe zal daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
11.2. Carrierecafe is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Arbeidskracht, tenzij de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Carrierecafe.
11.3. Carrierecafe is niet gehouden tot enige vergoeding van schade indien:
11.4. de contacten tussen de Opdrachtgever en Carrierecafe voorafgaande aan een mogelijke Detacheringovereenkomst, om welke reden dan ook niet leiden tot daadwerkelijke tewerkstelling;
11.5. Carrierecafe, een aanvraag van de Opdrachtgever om een Arbeidskracht te werk te stellen, niet in behandeling neemt;
11.6. Carrierecafe, om welke reden dan ook, een Arbeidskracht niet of niet langer conform de Detacheringovereenkomst te werk kan stellen. De Opdrachtgever kan tot maximaal één week na tewerkstelling van de Arbeidskracht Carrierecafe verzoeken de Arbeidskracht te vervangen door een andere Arbeidskracht. De Opdrachtgever blijft in dat geval de tarieven voor de door de Arbeidskracht gewerkte uren verschuldigd.
11.7. Indien de situatie zoals omschreven in lid 4 zich voordoet, zal Carrierecafe zich inspannen om een geschikte vervangende Arbeidskracht te vinden.
11.8. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Arbeidskracht bij uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
11.9. De Opdrachtgever is jegens Carrierecafe verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat de Arbeidskracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
11.10. Het is de Opdrachtgever verboden de te werk gestelde Arbeidskracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrierecafe buiten Nederland te werk te stellen of zelf bij derden te werk te stellen, waaronder begrepen aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen.

12. Duur en beëindiging Detacheringovereenkomst
12.1. De Detacheringovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
12.2. De Detacheringovereenkomst kan door Carrierecafe en Opdrachtgever tussentijds worden beëindigd door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afrekening vindt plaats op basis van de gewerkte uren en de gemaakte onkosten tot de dag waartegen is opgezegd.
12.3. In het geval dat de Opdrachtgever de Detacheringovereenkomst na het aangaan van de Detacheringovereenkomst doch vóór de feitelijke tewerkstelling van de Arbeidskracht opzegt, zal de Opdrachtgever eventuele kosten die Carrierecafe heeft gemaakt in het kader van de uitvoering van de Detacheringovereenkomst, vergoeden.

13. Vervanging
13.1. Indien de Arbeidskracht minder dan vier (4) weken arbeidsongeschikt is, is Carrierecafe niet gehouden tot onmiddellijke vervanging van de Arbeidskracht.
13.2. Indien de Arbeidskracht langer dan vier (4) weken arbeidsongeschikt is, rust op Carrierecafe een inspanningsverplichting om in overleg met de Opdrachtgever een passende oplossing te vinden.
13.3. Ingeval van schorsing, non-actiefstelling, ontslag of andere vorm van verhindering van de Arbeidskracht, rust op Carrierecafe een inspanningsverplichting om in overleg met de Opdrachtgever een passende oplossing te vinden.
13.4. Carrierecafe zal door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging van de werkzaamheden door de Arbeidskracht, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn.

14. Onmiddellijke beëindiging van de Detacheringovereenkomst
14.1. Carrierecafe is gerechtigd de Detacheringovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de Detacheringovereenkomst en deze algemene voorwaarden niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, haar verzuim niet binnen de door Carrierecafe gestelde termijn heeft gezuiverd.
14.2. Carrierecafe is bevoegd de Detacheringovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien de Opdrachtgever:
14.3. surséance van betaling aanvraagt of indien deze haar wordt verleend,
14.4. onder curatele wordt gesteld;
14.5. haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard,
14.6. wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag wordt ingediend,
14.7. op een aanmerkelijk deel van haar bezitting executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag en dit beslag niet binnen veertien (14) dagen na beslaglegging wordt opgeheven.
14.8. In de lid 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen die Carrierecafe op de Opdrachtgever mocht hebben terstond volledig opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, ondermeer gederfde winst en gemaakte kosten, die Carrierecafe ten gevolge van de beëindiging lijdt en zal lijden.

15. Facturen
15.1. Facturering geschiedt op basis van de door de Arbeidskracht gewerkte uren.
15.2. De hoeveelheid uren die per Arbeidskracht in rekening worden gebracht, worden door Carrierecafe vastgesteld aan de hand van de door de Opdrachtgever voor akkoord getekende urenstaten, welke de Opdrachtgever binden. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat urenstaten het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden.
15.3. Door ondertekening van de urenstaat verklaart de Opdrachtgever zich tevens akkoord met de het functioneren van de Arbeidskracht en met de door de Arbeidskracht verrichte werkzaamheden, voor de periode waar de betreffende urenstaat betrekking op heeft.
15.4. Indien de Opdrachtgever weigert de urenstaat van de Arbeidskracht voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – urenstaat aan Carrierecafe verstrekt, heeft Carrierecafe het recht het aantal door de Arbeidskracht gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Arbeidskracht dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de Arbeidskracht.

16. Garantie, veiligheid en vrijwaring
16.1. De Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Arbeidskracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Arbeidskracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Arbeidskracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt.
16.2. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW) alsmede met de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de Arbeidskracht. De Opdrachtgever vrijwaart Carrierecafe tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Arbeidskracht op Carrierecafe .
16.3. De Opdrachtgever zal aan Carrierecafe en ook aan de Arbeidskracht voor aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken over de van de Arbeidskracht verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
16.4. Indien de Arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
16.5. De Opdrachtgever zal aan de Arbeidskracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid 1, 2 en 3 genoemde verplichtingen geheel is nagekomen óf dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Arbeidskracht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
16.6. De Opdrachtgever zal aan de Arbeidskracht alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) vergoeden die de Arbeidskracht lijdt doordat aan de Arbeidskracht toebehorende en door hem in het kader van de te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet is gegaan. De Opdrachtgever zal Carrierecafe tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.

17. Aansprakelijkheid
17.1. Carrierecafe is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Arbeidskrachten toebrengen aan de Opdrachtgever of aan derden.
17.2. Carrierecafe is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Arbeidskrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
17.3. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Carrierecafe terzake van ieder Detacheringovereenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Carrierecafe wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 20% van het totaal aan uurtarieven die bij Opdrachtgever voor de betreffende Detacheringovereenkomst, dan wel voor de betreffende Arbeidskracht in rekening zijn gebracht, waarbij maximaal wordt uitgegaan van een Detacheringovereenkomst voor de duur van 26 weken.
17.4. Aansprakelijkheid van Carrierecafe voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
17.5. De Opdrachtgever vrijwaart Carrierecafe voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Carrierecafe als werkgever van de Arbeidskracht – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die Arbeidskrachten toebrengen aan de Opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die Arbeidskrachten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.

18. Overnemen Arbeidskracht 
18.1. Het is de Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen 12 maanden na schriftelijke aanbieding van een Kandidaat door Carrierecafe niet toegestaan rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de Kandidaat aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrierecafe.
18.2. Het is de Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de Overeenkomst en tot 12 maanden na afloop van de Detacheringovereenkomst niet toegestaan met de Arbeidskracht van Carrierecafe rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrierecafe .
18.3. Carrierecafe is gerechtigd om aan de in lid 1 en 2 bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.

19. Boetebeding
19.1. Indien de Opdrachtgever het in de artikelen 18.1 en 18.2 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan Carrierecafe een direct opeisbare boete ten bedrage van € 10.000 voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1.000,– voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt. De boete laat onverminderd het recht van Carrierecafe volledige schadevergoeding te vorderen.

Werving & Selectie

De in dit hoofdstuk “Werving en Selectie” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op de werving- en selectiediensten van Carrierecafe.

21. Werving en selectieopdracht
21.1. Bij het starten met de uitvoering van de Opdracht neemt Carrierecafe een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een Kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
21.2. Inlichtingen die door de Opdrachtgever zelf aan Carrierecafe zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard.
21.3. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat.
21.4. Carrierecafe is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de Opdrachtgever.

22. Plaatsingsfee
22.1. Indien een arbeidsverhouding van welke aard dan ook tot stand komt tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever een plaatsingsfee aan Carrierecafe te betalen.
22.2. De plaatsingsfee bedraagt 25% van het met de Kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en emolumenten, op basis van 40 uur per week. Carrierecafe behoudt te allen tijde het recht de plaatsingsfee op een afwijkend percentage vast te stellen.
22.3. De Opdrachtgever zal de plaatsingsfee tevens aan Carrierecafe zijn verschuldigd indien hij via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de geworven en/of geselecteerde en/of geïntroduceerde Kandidaat aangaat, of deze Kandidaat rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) werkzaamheden laat verrichten.
22.4. Van de plaatsingsfee wordt 50% gefactureerd zodra de in lid 1 en 3 bedoelde arbeidsverhouding tot stand is gekomen dan wel zodra de Kandidaat de in lid 3 bedoelde werkzaamheden verricht, en 50% na ommekomst van de tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen en de lid 3 bedoelde derde) overeengekomen proeftijd.
22.5. Teneinde facturering van de in lid 4 bedoelde tweede termijn mogelijk te maken is de Opdrachtgever verplicht Carrierecafe kennis te geven over het bestaan en de inhoud van het proeftijdbeding.
22.6. In het geval dat geen proeftijd is overeengekomen, of in het geval dat sprake is van een nietig proeftijdbeding ingevolge artikel 7:652 BW, wordt het tweede deel van de plaatsingsfee 30 dagen na totstandkoming van de arbeidsverhouding dan wel 30 dagen na start van de werkzaamheden gefactureerd.
22.7. Indien de arbeidsverhouding binnen de overeengekomen proeftijd wordt beëindigd, zal Carrierecafe zich inspannen een nieuwe Kandidaat te vinden voor de Opdrachtgever. Beëindiging binnen de proeftijd laat de totstandkoming van de arbeidsverhouding en verschuldigdheid van 50% van de plaatsingsfee zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, onverlet.
22.8. Het bepaalde in de eerste volzin in lid 7 is niet van toepassing indien de beëindiging het gevolg is van het wijzigen of niet nakomen van de overeenkomst door de Opdrachtgever en/of derde of de opzegging het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname en/of indien er sprake is van een wettelijk opzegverbod.

23. Beëindiging Opdracht
23.1. Een Opdracht eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door de Opdrachtgever van de voorgedragen Kandidaat of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.
23.2. Carrierecafe is te allen tijde bevoegd de Opdracht voortijdig te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daaruit voortvloeit voor de Opdrachtgever.

24. Aansprakelijkheid
24.1. Carrierecafe draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van een Kandidaat met wie de Opdrachtgever en/of derde (mede) als gevolg van de Werving en Selectie door Carrièrecafé een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante arbeidsverhouding heeft gesloten.
24.2. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Carrierecafe terzake van ieder Opdracht is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Carrierecafe wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 20% van de plaatsingsfee die in rekening zou zijn gebracht.
24.3. Aansprakelijkheid van Carrierecafe voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

25. Het aangaan van een arbeidsverhouding met de Kandidaat
25.1. Indien Opdrachtgever of een in artikel 2.3 bedoelde partij alsnog binnen 12 maanden nadat de overeenkomst onder de in artikel 2.7 genoemde omstandigheden is beëindigd, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de betreffende Kandidaat of deze Kandidaat rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) werkzaamheden laat verrichten, wordt alsnog de tweede termijn van de plaatsingsfee in rekening gebracht.
25.2. Indien Opdrachtgever een door Carrierecafe geïntroduceerde Kandidaat niet uitnodigt of afwijst en vervolgens binnen een periode van 12 maanden na de introductie van de Kandidaat alsnog rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) een arbeidsovereenkomst met deze Kandidaat aangaat, of de Kandidaat rechtstreeks of via een derde(waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) werkzaamheden laat verrichten, dan is Opdrachtgever aan Carrierecafe verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete die gelijk is aan de plaatsingsfee die op het moment van het aangaan van de arbeidsverhouding dan wel start van de werkzaamheden voor de Kandidaat zou gelden.
25.3. Indien Opdrachtgever een door Carrierecafe geïntroduceerde Kandidaat binnen 12 maanden na introductie door Carrierecafe zelf introduceert bij een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) en deze introductie resulteert in een arbeidsovereenkomst tussen de Kandidaat en die derde, dan wel de Kandidaat werkzaamheden voor die derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) gaat verrichten, dan is Opdrachtgever aan Carrierecafe verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete die gelijk is aan de plaatsingsfee die op het moment van het aangaan van de arbeidsverhouding dan wel start van de werkzaamheden voor de Kandidaat zou gelden.